УКАЗАНИЯ

Общи положения

Уеб приложението, представено в този сайт, е неразделна част от Концепцията за пространствено развитие на община Пловдив (КПРО), разработена от БУЛПЛАН ООД София за община Пловдив през октомври 2015 г. Приложението се стартира от стандартен уеб браузър като Firefox или Internet Explorer. Адресът на приложението е http://plovdiv.bulplan.eu. Визията на сайта съответства на визията на държавната администрация за електронните документи на общинските власти. Сайтът включва четири теми: самата концепция, Интегрираният план за градско възстановяване (ИПГВР) и развитие на град Пловдив от 2013 г., Предложение за актуализация на ИПГВР и тази страница с документацията на проекта и с този помощен прозорец. При стартиране на сайта се появява следният екран, чиито сектори са обяснени надолу:

Екранът показва състоянието на системата в режим на ползване "Публичен достъп" при автоматично стартирана тема "КПРО". Указаният с червена стрелка ред съдържа линкове към съответните теми. На този етап само темата за действащия ИПГВР извежда инфомация за проектите и подпроектите, а другите две теми само визуализират графично разработката.
Следва описание на отделните секции на екрана с указания за ползване на техните функции.

1. Основен картен прозорец

Прозорецът визуализира различните теми чрез групи от слоеве. Ако курсорът има следния вид: , картата може да се придвижва чрез влачене на мишката при натиснат ляв бутон.
Ако курсорът има следния вид:, това е режим на динамична лупа. При задържан ляв бутон на мишката и влачене на курсора се очертава полупрозрачен прозорец, в рамката на който след освобождаване на бутона се мащабира картата. Ако курсорът има следния вид:, картата е в режим на избиране и при натискане на левия бутон на мишката при позициониран курсор върху избираем обект за същия се извежда прозорец с информация за обекта, ако има избираеми слоеве и ако а обекта има информация.
При кликване на указаното с долната червена стрелка изображение навигационните секции на прозореца се скриват с цел максимална видимост на картата, а при повторно кликване същите се появяват отново.
Горната червена стрелка указва на знак за информация, който се появява до име на слой, за който може да се получи справка.

2. Навигационни бутони и мащаб

  1. Избор и смяна на мащаба на картата с падащ списък. Мащабите се сменят и при въртене на средния бутон на мишката
  2. Включва режим на придвижване на картата с влачене на курсора (сменя се формата на курсора)
  3. Лупа навътре с позициониращ прозорец (сменя се формата на курсора)
  4. Лупа навън - едно натискане сменя мащаба с една стъпка.
  5. Показва картата в граничните й размери (максималния достъпен мащаб)
  6. Включва режим за посочване на обекти на картата за получаване на информация за тях (сменя се формата на курсора). Ако за темата няма избираеми слоеве, този бутон не се визуализира!

3. Навигационен прозорец

Това е обзорна карта в рамките на достъпните за всички теми гранични точки на електронната карта. Малкият червен прозорец в обзорната карта може да се придвижва с мишката. Това движи и позиционира голямата карта. Ако картата е показана в максималния си мащаб, навигационният прозрец съвпада с границите на обзорната карта и рамката му може да не се вижда, но той пак може да се придвижва с мишката. Придвижването на навигационния прозрец става, като мишката с движи при натиснат ляв бутон при позициониран курсор вътре в навигационния прозорец.
При едър мащаб навигационният прозорец се изобразява вместо с правоъгълник със следния знак: който също може да се мести, респективно да придвижва голямата карта.

4. Графичен мащаб и координати

Променя се при промяна на мащаба на картата. Координатите се променят при движение на курсора в картния прозорец. Координатите са в координатната система на изходните карти, получени чрез конвертиране на геодезическата основа. В случая това са координати в координатна система 1970 г., зона номер К-9.

5. Списък на слоевете в отворената карта

  1. Променя реда на показване на слоевете.
  2. Включва и изключва видимостта на слоевете.
  3. Разгъва/прибира списъка на слоевете, съдържащи се в груповия слой и легенда за начина, по който е представен всеки слой. Груповият слой може да съдържа повече от един слой.
  4. Наличието на този знак показва, че за обектите в този слой може да се извежда справка.